1. Regelgrundlaget

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på tilbud afgivet på grundlag af og med henvisning til salgs- og leveringsbetingelserne. Udover nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder AB Forbruger anvendelse som grundlag for alle aftaler. I det omfang nærværende salgs- og leveringsbetingelser afviger fra AB Forbruger gælder salgs- og leveringsbetingelserne forud for AB Forbruger.

2. Tilbuddet

Det afgivne tilbud gælder i 30 dage fra den på tilbuddet angivne dato. Tilbuddet bortfalder, såfremt entreprenøren ikke forinden udløbet af denne har modtaget skriftligt accept af tilbuddet. Tilbuddet er afgivet på baggrund af de på tilbudsdagen gældende materialepriser, valutakurser, moms, afgifter m.v. Entreprenøren forbeholder sig ret til – såfremt der måtte ske ændringer i disse priser m.v. – at foretage tilsvarende regulering af tilbudsprisen såvel i tilbudsperioden som efter bygherrens accept af tilbuddet. Betaling af reguleringer sker i forbindelse med betaling af anden rate i købesummen, jf. pkt. 5, på grundlag af entreprenørens opgørelse. Tilbuddet forudsætter, at bygherren uden beregning leverer fornøden byggestrøm og -vand. Nærværende bestemmelse udgør en fravigelse fra AB Forbruger.

3. Energibesparelser

Den estimerede besparelse i forbindelse med energirenoveringen er vejledende. Lars Printz A/S kan ikke stilles til ansvar, hvis den beregnede energibesparelse viser sig at afvige. Ved skriftlig accept af dette tilbud fraskriver bygherren sig retten til at sælge den beregnede energibesparelse. Lars Printz A/S har indgået aftale med Energi Fyn Erhverv A/S, der som led i opfyldelse af deres spare forpligtigelse har retten til indberetningen af energibesparelsen.

4. Isolering

Entreprenøren tager forbehold for, at der er en eksisterende og brugbar dampspærre. Nærværende bestemmelser udgør en afvigelse fra AB Forbruger.

5. Betaling af entreprisesummen

Betaling skal ske inden 8 dage fra fakturadato. Forsinket betaling medfører pligt til at betale morarenter i henhold til den rentesats som er angivet i renteloven. Forsinket betaling medfører endvidere pligt til betaling af rykker- og ekspeditionsgebyr i henhold til Rentelovens regler herom. Leverede byggematerialer forbliver entreprenørens ejendom, ind til færdigmelding er afgivet, og fuld betaling i overensstemmelse med fremsendt slutopgørelse er modtaget. Særligt vedrørende isoleringsopgaver fremhæves det, at betaling af entreprisesummen forekommer i to rater ud fra entreprisesummens størrelse på henholdsvis 60% og 40%. Første rate forfalder til betaling ved påkrav, når levering af materialer på byggepladsen sker. Anden rate forfalder til betaling ved entreprenørens færdigmelding og fremsendelse af slutopgørelse. Ved oplægning af tag vil betalingen oftest forekomme i tre rater af henholdsvis 40% ved entreprisens opstart, 40% ved færdigt monteret underlag og sidste 20% ved entreprisens afslutning. Nærværende bestemmelser udgør en afvigelse fra AB Forbruger.

6. Tidsplan og forsinkelse

Efter indgåelse af bindende aftale, angiver entreprenøren forventede opstartsperiode for byggeriet/opgaven. Tidspunktet angives under forudsætning af, at bygherren sørger for, at entreprenøren uhindret kan udføre arbejdet. De af entreprenøren meddelte tidspunkter er alene vejledende. Ved væsentlige forsinkelser der medfører betydelige ulemper for bygherren kan bygherren hæve aftalen, såfremt arbejdet ikke er påbegyndt inden for 30 dage efter at entreprenøren har modtaget skriftligt påkrav fra bygherren. Bygherren kan ikke rejse krav om erstatning eller økonomisk kompensation ved forsinkelse/ophævelse på grund af forsinkelse. Entreprenøren er berettiget til at kræve færdigtidspunktet udskudt, såfremt en eller flere af følgende omstændigheder, der ikke er af en sådan beskaffenhed, at entreprenøren ved aftalens indgåelse burde have taget dem i betragtning, indtræder: strejke, lockout og øvrige arbejdskonflikter, brand, krig, mobilisering, uroligheder, indførelsesforbud og mangel på transportmidler. Endvidere har entreprenøren ret til fristforlængelse når vejrligsforhold forhindrer en tilfredsstillende udførelse af arbejdet. Force majeure og force majeure-lignende forhold berettiger ikke bygherren til at ophæve aftalen. Nærværende bestemmelser udgør en afvigelse fra AB Forbruger.

7. Mangler

Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler i overensstemmelse med AB Forbruger. Entreprenøren har ikke pligt til at afhjælpe mangler der skyldes mangler eller uhensigtsmæssigheder ved de eksisterende konstruktioner og/eller det eksisterende tag m.v., når kontrol heraf ikke er omfattet af aftalen, jf. pkt. 4. Entreprenøren er ej heller pligtig til afhjælpning af mangler der skyldes at det leverede ikke er forskriftsmæssigt vedligeholdt eller som skyldes ekstraordinær klimatiske påvirkninger. Ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden entreprenørens skriftlige samtykke bevirker, at entreprenørens afhjælpningspligt bortfalder. Mangler ved det leverede berettiger ikke bygherren til erstatning for indirekte tab, herunder eventuelt tabt arbejdsfortjeneste, drift- eller avancetab m.v.

8. Reklamation

Reklamation i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede skal meddeles entreprenøren i overensstemmelse med bestemmelserne i AB Forbruger. Der henvises særligt til AB Forbruger, § 44 og § 49.

9. Annullering/uberettiget ophævelse

Ved bygherrens annullering eller uberettiget ophævelse af nærværende aftale, er entreprenøren berettiget til erstatning som positiv opfyldelsesinteresse.

10. Forsikring

Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse ind til mangler, der påvises på færdigtidspunktet, er afhjulpet. Forsikringen skal dække skade på arbejde samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. Entreprenøren har sædvanlig ansvars- og produktansvarsforsikring.

11. Tvister og værneting

Tvister afgøres i overensstemmelse med AB Forbruger.

12. Byg garanti

Til sikkerhed for entreprenørens forpligtelser overfor bygherren i perioden efter aflevering af byggeriet, ydes garanti i overensstemmelse med Vilkår for Byg Garanti.

Gældende fra den 29. december 2020